Добавлен релиз – Чехия. Поместье Евы Маречковой

20 Января 2017
На Портале в разделе Поселения Зарубежья новый релиз - Чехия. Поместье Евы Маречковой http://www.anastasia.ru/patrimony-foreign/6290/29999/

 В Списке Зарубежья 112 поселений - http://www.anastasia.ru/static/patrimony_foreign.php  


Материалы нужно прислать на ящик info.sitezkr@anastasia.ru
Информация о приёме материалов:
http://www.anastasia.ru/news/detail/2453/


Чехия. Поместье Евы Маречковой

Moje cesta k Rajské zahraděa Rodovému statku  

 Eva Marečková 
 Od travnatého pole za 4 roky k rajské zahradě

 o víkendech a sama, i tak se to dá

Jít za svým snem
 • Knihy od Vladimíra Megrehoo Anastázii jsou nádhernou inspirací
 • Dovolit si snít
 • Najít odvahu vykročit do neznáma
 • Dát tomu čas, úsilí, energii
 • Vyhledat svůj kousek vlasti a proměnit jej v Rajskou zahradu
 • Učit se tomu, co jsme zapomněli
 • Být v kontaktu s přírodou, se svým místem
 Pozn.: Fotky řazeny chronologicky

Na začátku touha inspirována knihami Anastazie
 • Hledat místo pro svou Rajskou zahradu, Rodový statek
 • Reálné kroky, úsilí, vydaná energie, čas, peníze
 • Začnete vnímat to místo, na svém hektaru znáte pak každý kousek
 • Vnímáte roční období, fázydne v přirozeném biorytmu
 • Máte před sebou vizi Rajské zahrady a to vám dá smysl (já sázela keře při světlech reflektoru auta, když jsem neměla přístřešek)
 • Na začátku je dobré pozemek pozorovat, pochopíte co kam sázet (je lepší začít sázet keře po obvodu pozemku, pak postoupit dovnitř, sadit to, co povznese pozemek dlouhodobě)


Budování biodiverzity
 • Na místě, kde bylo pole po zemědělcích, začnou létat včely
 • Vybudujete malé jezírko a za chvíli se objeví žába
 • Vnímáte krásu kolem a ona přijde k vám na dotek –motýl si usedl na mou nohu 
 • Komunikujete s tím místem a objeví se myška, která si stoupne na zadní a kouká na vás zvědavýma očima
 • Probouzíte se ráno za radostného štěbetání ptáků
 … a cítíte, že budujete ráj –svou Rajskou zahradu

 Bohatá odměna
 • Dáváte tomu hodně (fitkopod sluncem), první tři roky bez elektřiny, vody (jen dešťová), zaléváte konví všechny zasázené stromky…. ale zpátky dostanete mnohem víc
 • Dostáváte radost a užitek, nejen bohatou sklizeň, ale skutečně lepší zdraví (po 8 letech od poslední návštěvy u lékaře jsem analýzu odběru krve měla ukázkovou)
 • Rajská zahrada vám začne plnit přání (přála jsem si šípkové růže a kontryhel a oni „jen tak“ sami vyrostli)

 Energetické mikroklima a výživa pro vás
 • Vnímáte rozdíl, jak se cítíte na svém pozemku, ve své Rajské zahradě a kousek dál –byť na jiném hezkém místě, nebo u sousedů, kteří můžou mít Rajskou zahradu lépe vytuněnou, ale váš kousek vlasti s vámi lépe rezonuje
 • Těšíte se na každou chvíli ve své Rajské zahradě, v každou roční dobu je tam nádherně, pozorujete, jak roste to, co jste zasadili před 3 lety a zažíváte „společné tvoření a radost z jeho pozorování“

 Vše dostává nový smysl
 • Jednoduchý víkendový život v Rajské zahradě (bez elektrosmogua stresu města) vám ukáže ty pravé hodnoty, přijdete na jinou kvalitu myšlenek, stanete se vnitřně lepšími
 • Když si pak čtu ty knihy po několikáté, najednou vidím co jsem předtím neviděla, nebo vnímám některé pasáže ve větší hloubce než dřív
 • Získáváním zkušeností, znalostí a pocitů –„samotný Tvůj výtvor Tě učí“, „Tvorba v božské přírodě zdokonaluje tvůrce“

 Zdokonalovat životní prostor
 • Najednou vše dává smysl. Co po vás tady zůstane? Halda vyřízených e-mailů? Zastarávající technika, kterou jste používali? Nebo Rajská oáza, která se již obnovuje sama?
 • Výhoda víkendového budování Rajské zahrady / Rodového statku –nejste finančně limitovaní (ty stromky si nemůžu dovolit…), nerozloží vás první nesnáze (teplou sprchu si dám v paneláku), skvělý pocit z víkendu vám vydrží do pracovního týdne (ostatní těžko chápou, proč se v pondělí ráno usmíváte)

 Inspirace od sousedů – skutečné zemský ráj to na pohled
ve dvou, o dva roky déle a víc dnů v týdnu

Společné akce se sousedy pracovní i zábavné

 • I když jsem se pustila do budování Rajské zahrady / Rodového statku sama, je skvělé mít poblíž podobně laděné sousedy
 • Z hojnosti individuální, může vznikat hojnost společná –pec, sauna, lezecká dráha, školka
 • A někdy, když potřebujete pomoct, máte koho požádat

Rajské zahrady Buchov
 • Každý jde svou cestou, svým tempem
 • Někdo nejdřív staví a pak sází, někdo nejdřív sází a zjišťuje, co vše vlastně „nepotřebuje“ než bude řešit bydlení
 • Někdo na svůj pozemek jezdí častěji, někdo jen pár krát do roka
 • Příklady inspirují –můžete se na jaře přijít podívat 

  Děkuji za pozornost

Автоперевод

Мой путь к Райскому саду Родового поместья 
Ева Маречкова 

От травянистого поля за 4 года к райскому саду
в выходные дни, и сама.

Идти за своей мечтой
• Книги от Владимира Мегре про Анастасию являются прекрасным источником вдохновения.
• Позволяю себе мечтать
• Найти в себе мужество сделать шаг в неизвестность
• Найти время, усилия, энергию
• Найти свой кусочек родины и превратить его в Райский сад
• Учиться тому, что мы забыли
• Быть в контакте с природой, со своим местом

В начале желания вдохновлена книгами Анастасии
• Найти место для своего Райского сада, родового поместья
• Реальные шаги, усилия, энергия, время, деньги
• Вы начинаете воспринимать то место, ваш гектар, вы знаете каждый участочек
• Вы воспринимаете сезоны, фазы дня в естественном биоритме
• Вы видите Райский сад, и это даст вам смысл 
• В начале хорошо осмотреть участок, вы поймёте, что куда поместить (лучше начать делать посадки кустарника по периметру участка, затем внутри сажать то, что долго растёт)

Создание биоразнообразия
• На месте, где было поле после земледелия, начинают летать пчёлы
• Вы делаете небольшой пруд и через минуту появляется лягушка
• Вы замечаете красоту вокруг, и она придёт к вам ощутимо – бабочка села на мою ногу 
• Вы общаетесь с тем местом, и появляется мышка
• Вы просыпаетесь утром для радостного щебетанья птиц, и вы чувствуете, что строите рай – свой Райский сад

Богатая награда
• Вы делаете многое: первые три года без электричества, воды (дождевая), ожидаете приятелей, сажаете ёлки, но обратно вы получите намного больше
• Получаете ли вы удовольствие и пользу, не только богатый урожай, но на самом деле улучшение здоровья 
• Райский сад начнёт выполнять пожелания

Энергии, микроклимат и питание для вас
• Вы воспринимаете разницу, как вы почувствовали себя на своей земле, в своём Райском саду, хотя и в другом удобном месте, или у соседей, которые могут иметь Райский сад лучше ощущения, но ваш кусочек родины с вами лучше взаимодействует
• Рады в любой момент в своём Райском саду, в любое время года там чудесно, гости смогут наблюдать, как растёт то, что вы посадили 3 года назад, и "совместного творения и радости от созерцания его"

Все приобретает новый смысл
• Простая в выходные дни жизнь в Райском саду (без смога, стресса города) покажет вам истинное значение, вы приходите в другое качество мыслей, вы становитесь внутренне лучше
• Если я читаю эти книги повторно, вдруг вижу, что я раньше не видела, или я воспринимаю некоторые отрывки в большей глубине, чем раньше
• Получением опыта, знаний и чувств – "само твоё творчество тебя обучает", "Творчество в божественной живой природе совершенствует творца"

Совершенствовать жизненное пространство
• Вдруг всё имеет смысл. Что после вас здесь останется? Куча электронной почты? Устаревают технологии, которую вы использовали? Или Райский оазис, который больше не обновляется сам?
• Преимущество выходного дня создания Райского сада/Родового поместья  – не финансово лимитировано (те елки я не могу себе позволить), большие чувства в выходные дни продлятся до рабочей недели (другие с трудом понимают, почему в понедельник утром улыбаетесь)

Вдохновение от соседей – настоящий земной рай 
Совместно с соседями - работа и весело
• Даже, когда я приступила к созданию Райского сада/Родового поместья сама, это здорово, что возле аналогичным образом собрались соседи
• Из изобилия индивидуального, может возникнуть обилие общее – печь, сауна, стена для горки, детский сад
• И иногда, когда нужно помочь, у вас есть, кого попросить

Райский сад Buchov
• Каждый идёт своим путем, своим темпом
• Кто-то сначала останавливается, а затем делает ход, кто-то сначала делает ход и выясняет, что всё на самом деле "не нужно"
• Кто-то на свой участок ходит чаще, кто-то просто пару раз в год
• Примеры вдохновляют – вы можете весной приехать посмотреть 

Спасибо за внимание


Возврат к списку

(Нет голосов)

Для того, чтобы Вы могли оставить комментарий необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на портале.

– Я, папочка, хочу всё приятное большим по времени сделать, а неприятное маленьким и незаметным или, вообще, так хочу додумать, чтобы проскакивали неприятное, и не было б его.
Володя
Из книги Владимира Мегре «Кто же мы?»авторская песня амиго браузер Анастасия банк биогумус Будущее бурение Быть добру Вадим Скрипник виза Виста Владимир Мегре вольеры для домашних животных вольеры для собак вольеры для щенков грижа дети дистанционное обучение долг доцент МГУ звенящие кедры здоровье знакомство oдинокое сердце кедр коллекторы компост кредит Мегре мироиздат мужское и женское начало музыка Настоящее недорогое такси ООП органическое земледелие Павлов М.Ю. к.э.н. память плодородие почва предки Премия Мира Гузи приветствие природа Притчи профессиональная переподготовка профпереподготовка Реальность родная партия родовое дерево родовое поместь родовое поместье романсы С Новым годом Светлана Тягачева семья Сказка скайп такси в аэропорт такси москва управление персоналом урожай учебный центр уютний сельски болгарскии деревеньский двор место отдыха возрожденческий фестиваль червь экология

Я принимаю Яндекс.Деньги Принимаем WebMoney