Rajská zahrada Buchov


1 Ева Маречкова.jpg

Moje cesta k Rajské zahraděa Rodovému statku 

Eva Marečková

Od travnatého pole za 4 roky k rajské zahradě
2 Ева Маречкова.jpg

o víkendech a sama, i tak se to dá

Jít za svým snem
• Knihy od Vladimíra Megrehoo Anastázii jsou nádhernou inspirací
• Dovolit si snít
• Najít odvahu vykročit do neznáma
• Dát tomu čas, úsilí, energii
• Vyhledat svůj kousek vlasti a proměnit jej v Rajskou zahradu
• Učit se tomu, co jsme zapomněli
• Být v kontaktu s přírodou, se svým místem
Pozn.: Fotky řazeny chronologicky5 Ева Маречкова.jpg

Na začátku touha inspirována knihami Anastazie
• Hledat místo pro svou Rajskou zahradu, Rodový statek
• Reálné kroky, úsilí, vydaná energie, čas, peníze
• Začnete vnímat to místo, na svém hektaru znáte pak každý kousek
• Vnímáte roční období, fázydne v přirozeném biorytmu
• Máte před sebou vizi Rajské zahrady a to vám dá smysl (já sázela keře při světlech reflektoru auta, když jsem neměla přístřešek)
• Na začátku je dobré pozemek pozorovat, pochopíte co kam sázet (je lepší začít sázet keře po obvodu pozemku, pak postoupit dovnitř, sadit to, co povznese pozemek dlouhodobě)

6 Ева Маречкова.jpg

Budování biodiverzity
• Na místě, kde bylo pole po zemědělcích, začnou létat včely
• Vybudujete malé jezírko a za chvíli se objeví žába
• Vnímáte krásu kolem a ona přijde k vám na dotek –motýl si usedl na mou nohu
• Komunikujete s tím místem a objeví se myška, která si stoupne na zadní a kouká na vás zvědavýma očima
• Probouzíte se ráno za radostného štěbetání ptáků
… a cítíte, že budujete ráj –svou Rajskou zahradu

Bohatá odměna
• Dáváte tomu hodně (fitkopod sluncem), první tři roky bez elektřiny, vody (jen dešťová), zaléváte konví všechny zasázené stromky…. ale zpátky dostanete mnohem víc
• Dostáváte radost a užitek, nejen bohatou sklizeň, ale skutečně lepší zdraví (po 8 letech od poslední návštěvy u lékaře jsem analýzu odběru krve měla ukázkovou)
• Rajská zahrada vám začne plnit přání (přála jsem si šípkové růže a kontryhel a oni „jen tak“ sami vyrostli)

Energetické mikroklima a výživa pro vás
• Vnímáte rozdíl, jak se cítíte na svém pozemku, ve své Rajské zahradě a kousek dál –byť na jiném hezkém místě, nebo u sousedů, kteří můžou mít Rajskou zahradu lépe vytuněnou, ale váš kousek vlasti s vámi lépe rezonuje
• Těšíte se na každou chvíli ve své Rajské zahradě, v každou roční dobu je tam nádherně, pozorujete, jak roste to, co jste zasadili před 3 lety a zažíváte „společné tvoření a radost z jeho pozorování“

Vše dostává nový smysl
• Jednoduchý víkendový život v Rajské zahradě (bez elektrosmogua stresu města) vám ukáže ty pravé hodnoty, přijdete na jinou kvalitu myšlenek, stanete se vnitřně lepšími
• Když si pak čtu ty knihy po několikáté, najednou vidím co jsem předtím neviděla, nebo vnímám některé pasáže ve větší hloubce než dřív
• Získáváním zkušeností, znalostí a pocitů –„samotný Tvůj výtvor Tě učí“, „Tvorba v božské přírodě zdokonaluje tvůrce“

Zdokonalovat životní prostor
• Najednou vše dává smysl. Co po vás tady zůstane? Halda vyřízených e-mailů? Zastarávající technika, kterou jste používali? Nebo Rajská oáza, která se již obnovuje sama?
• Výhoda víkendového budování Rajské zahrady / Rodového statku –nejste finančně limitovaní (ty stromky si nemůžu dovolit…), nerozloží vás první nesnáze (teplou sprchu si dám v paneláku), skvělý pocit z víkendu vám vydrží do pracovního týdne (ostatní těžko chápou, proč se v pondělí ráno usmíváte)

Inspirace od sousedů – skutečné zemský ráj to na pohled
499 Ева Маречкова.jpg
ve dvou, o dva roky déle a víc dnů v týdnu

Společné akce se sousedy pracovní i zábavné
• I když jsem se pustila do budování Rajské zahrady / Rodového statku sama, je skvělé mít poblíž podobně laděné sousedy
• Z hojnosti individuální, může vznikat hojnost společná –pec, sauna, lezecká dráha, školka
• A někdy, když potřebujete pomoct, máte koho požádat

Rajské zahrady Buchov
• Každý jde svou cestou, svým tempem
• Někdo nejdřív staví a pak sází, někdo nejdřív sází a zjišťuje, co vše vlastně „nepotřebuje“ než bude řešit bydlení
• Někdo na svůj pozemek jezdí častěji, někdo jen pár krát do roka
• Příklady inspirují –můžete se na jaře přijít podívat 

 Děkuji za pozornost

(Презентация родового поместья Евы Маречковой здесь: https://drive.google.com/open?id=0B6TNMyjiduo4SWRBaFhuc0RJZmc )


Автоперевод

Мой путь к Райскому саду Родового поместья 
Ева Маречкова 

От травянистого поля за 4 года к райскому саду
в выходные дни, и сама.

Идти за своей мечтой
• Книги от Владимира Мегре про Анастасию являются прекрасным источником вдохновения.
• Позволяю себе мечтать
• Найти в себе мужество сделать шаг в неизвестность
• Найти время, усилия, энергию
• Найти свой кусочек родины и превратить его в Райский сад
• Учиться тому, что мы забыли
• Быть в контакте с природой, со своим местом

В начале желания вдохновлена книгами Анастасии
• Найти место для своего Райского сада, родового поместья
• Реальные шаги, усилия, энергия, время, деньги
• Вы начинаете воспринимать то место, ваш гектар, вы знаете каждый участочек
• Вы воспринимаете сезоны, фазы дня в естественном биоритме
• Вы видите Райский сад, и это даст вам смысл 
• В начале хорошо осмотреть участок, вы поймёте, что куда поместить (лучше начать делать посадки кустарника по периметру участка, затем внутри сажать то, что долго растёт)

Создание биоразнообразия
• На месте, где было поле после земледелия, начинают летать пчёлы
• Вы делаете небольшой пруд и через минуту появляется лягушка
• Вы замечаете красоту вокруг, и она придёт к вам ощутимо – бабочка села на мою ногу 
• Вы общаетесь с тем местом, и появляется мышка
• Вы просыпаетесь утром для радостного щебетанья птиц, и вы чувствуете, что строите рай – свой Райский сад

Богатая награда
• Вы делаете многое: первые три года без электричества, воды (дождевая), ожидаете приятелей, сажаете ёлки, но обратно вы получите намного больше
• Получаете ли вы удовольствие и пользу, не только богатый урожай, но на самом деле улучшение здоровья 
• Райский сад начнёт выполнять пожелания

Энергии, микроклимат и питание для вас
• Вы воспринимаете разницу, как вы почувствовали себя на своей земле, в своём Райском саду, хотя и в другом удобном месте, или у соседей, которые могут иметь Райский сад лучше ощущения, но ваш кусочек родины с вами лучше взаимодействует
• Рады в любой момент в своём Райском саду, в любое время года там чудесно, гости смогут наблюдать, как растёт то, что вы посадили 3 года назад, и "совместного творения и радости от созерцания его"

Все приобретает новый смысл
• Простая в выходные дни жизнь в Райском саду (без смога, стресса города) покажет вам истинное значение, вы приходите в другое качество мыслей, вы становитесь внутренне лучше
• Если я читаю эти книги повторно, вдруг вижу, что я раньше не видела, или я воспринимаю некоторые отрывки в большей глубине, чем раньше
• Получением опыта, знаний и чувств – "само твоё творчество тебя обучает", "Творчество в божественной живой природе совершенствует творца"

Совершенствовать жизненное пространство
• Вдруг всё имеет смысл. Что после вас здесь останется? Куча электронной почты? Устаревают технологии, которую вы использовали? Или Райский оазис, который больше не обновляется сам?
• Преимущество выходного дня создания Райского сада/Родового поместья  – не финансово лимитировано (те елки я не могу себе позволить), большие чувства в выходные дни продлятся до рабочей недели (другие с трудом понимают, почему в понедельник утром улыбаетесь)

Вдохновение от соседей – настоящий земной рай 
Совместно с соседями - работа и весело
• Даже, когда я приступила к созданию Райского сада/Родового поместья сама, это здорово, что возле аналогичным образом собрались соседи
• Из изобилия индивидуального, может возникнуть обилие общее – печь, сауна, стена для горки, детский сад
• И иногда, когда нужно помочь, у вас есть, кого попросить

Райский сад Buchov
• Каждый идёт своим путем, своим темпом
• Кто-то сначала останавливается, а затем делает ход, кто-то сначала делает ход и выясняет, что всё на самом деле "не нужно"
• Кто-то на свой участок ходит чаще, кто-то просто пару раз в год
• Примеры вдохновляют – вы можете весной приехать посмотреть 

Спасибо за внимание
Фотографии:


«Души ваши, сыны мои, в райском саду сейчас пребывают, земное обличье они получить могут только в том случае, если кто-то для душ ваших сад на Земле, подобный райскому, сотворит».
Бог из притчи
Из книги Владимира Мегре «Родовая книга»

Поселения Зарубежья